در این کارگاه آموزشی به مبحث اصول داوری آثار علمی مقاله و کتاب پرداخته می شود.