فرصت حضور در این دوره تا 29 اسفند ماه 1396 میباشد.