دوره آموزشی تاثیرگذاری فناوری واقعیت افزوده بر بهبود خدمات کتابخانه ها تیر و مردادماه 97 بصورت مجازی برگزار می گردد.