دوره آموزشی تاثیرگذاری فناوری واقعیت افزوده بر بهبود خدمات کتابخانه ها  بصورت مجازی برگزار می گردد.