این مبحث توسط مریم امیدخدا، کتابدار کتابخانه علامه دهخدا واقع در تهران به  فعالیتهای مفید در کتابخانه و ترویج خواندن در مدارس می پردازد.